Algemeene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en bestellingen geplaatst bij BB Spirits SRL met maatschappelijke zetel te Drève Maréchal Davoust, 13 te 1470 Genappe en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0793.252.637, hierna vernoemd als "de verkoper".​

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant, hierna "de koper" genoemd. De koper is elke natuurlijke of rechtspersoon die goederen bestelt bij de verkoper.​

Deze algemene voorwaarden, evenals alle specifieke voorwaarden van de verkoper, worden geacht door de koper te zijn aanvaard, zelfs als ze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene of specifieke voorwaarden. Eventuele uitzonderingen op deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en medegedeeld door een persoon die bevoegd is om de verkoper te binden.

De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.​

De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn pas definitief nadat ze schriftelijk zijn bevestigd of zijn ondertekend door een persoon die bevoegd is om de verkoper te binden. De verkoper is ontslagen van alle aansprakelijkheid in geval van niet- uitvoering door overmacht, staking, uitsluiting, enz.​

De door de verkoper uitgegeven prospectussen en catalogi hebben slechts een indicatieve waarde en vervangen in geen geval deze algemene verkoopvoorwaarden.

Wanneer het krediet van de koper verslechtert, behoudt de verkoper zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij passend acht voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om hieraan te voldoen geeft het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

De goederen worden geleverd en gefactureerd volgens de prijs die geldt op de dag van aanvaarding van de bestelling.

Niettemin behoudt de verkoper zich het recht voor om de prijs toe te passen die geldt op de dag van uitvoering van de bestelling in geval van uitstel van de door de klant gevraagde leveringsdatum.​

Elke verhoging van de BTW of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van bestelling en die van levering, is ten laste van de koper.
Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, factureert de verkoper, indien hij voor het transport en/of de organisatie ervan zorgt, de transportkosten aan de koper.

Leveringen worden alleen gedaan op basis van beschikbaarheid en in de volgorde waarin de bestellingen binnenkomen.

De verkoper is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te leveren.

De levertermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk aangegeven maar de daadwerkelijke levering gebeurt volgens de aanvoer- en transportmogelijkheden van de verkoper.

Overschrijding van levertermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhoudingen of annulering van lopende bestellingen.

Tijdige levering kan slechts plaatsvinden wanneer de verkoper al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, door welke oorzaak dan ook.

De verkoper is bevrijd van zijn leveringsverplichting in geval van overmacht, zoals brand, staking, ongeval en onmogelijkheid van bevoorrading.

Tenzij er in onze bijzondere voorwaarden een uitdrukkelijke garantie wordt gegeven, zijn de in onze bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen geen fatale termijnen. We kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan onze grove nalatigheid.

De goederen worden vervoerd op risico van de ontvanger, de transfert van risico vindt plaats zodra de goederen het magazijn van de verkoper verlaten. Het is aan de koper om, in geval van beschadiging of vermissing, de nodige betwistingen te maken en zijn voorbehoud buitengerechtelijk of per aangetekende brief met ontvangstbewijs te bevestigen aan de vervoerder binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de koopwaar.

De koper draagt ​alle risico's met betrekking tot de verkochte producten bij levering, met name die met betrekking tot het transport, zelfs indien wij ervoor zorgen of de organisatie ervan op ons nemen.​

In België worden de producten, behoudens speciale voorwaarden, gratis geleverd. Voor elke bestelling van minder dan 6 flessen wordt een bedrag variërend van € 5,00 tot € 15,00 exclusief BTW berekend en gefactureerd tijdens de validatie van de bestelling door de koper voor de leveringskosten. Bij een minimale bestelling van 6 flessen is de levering gratis.

Als de bestelling door de verkoper wordt geleverd, moet de klant een leveringsbon tekenen voor ontvangst met de datum van levering. Klachten over zichtbare gebreken of de niet-conformiteit van een besteld product moeten schriftelijk gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na aankomst van de producten.

Indien de bestelling door een vervoerder wordt afgeleverd, dienen klachten over zichtbare gebreken of niet-conformiteit van een besteld product of met de verzendnota, onverminderd de met deze laatste te maken afspraken, schriftelijk te worden geformuleerd binnen 8 kalenderdagen na aankomst van de producten.

In beide gevallen moet de koper de realiteit van de geconstateerde afwijkingen en/of gebreken rechtvaardigen. Hij zal de verkoper alle middelen ter beschikking stellen om over te gaan tot vaststelling van deze anomalieën en/of gebreken en om ze te verhelpen.​

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging van de gebrekkige goederen zonder dat hij gehouden is tot enige terugbetaling, vergoeding of schadevergoeding van welke aard en om welke reden dan ook.

De koper aanvaardt dat de verkoper de facturen digitaal verstuurt. De verkoper behoudt steeds het recht om de facturen op conventionele wijze te verzenden. De koper erkent verantwoordelijk te zijn voor de correcte bewaring van digitale facturen en onderwerpt zich aan de wettelijke vereisten omtrent de ontvangst ervan. 

Behoudens bijzondere voorwaarden, zal de betaling gebeuren zonder enige aftrek of compensatie volgens de op de factuur vermelde vervaldag. 

In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van eender welke vervaldag, worden alle bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is, met betrekking tot bestellingen die op dat moment in uitvoering zijn en die als ondeelbaar worden beschouwd, van rechtswege en zonder formaliteit onmiddellijk opeisbaar. 

Het koersrisico is ten laste van de koper.​

verkoper alle lopende bestellingen opschorten, onverminderd elke andere mogelijke actie. Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot betaling van een nalatigheidsintrest van 1,5% per maand. Deze intrest loopt vanaf de dag van de vervaldag tot aan de dag van de betaling zonder dat deze clausule betalingstermijnen toekent. Bovendien wordt er een forfaitaire schadevergoeding van 20% als boetebeding met een minimum van € 50,00 en onverminderd de eventuele kosten voor de invordering van de vordering toegevoegd aan het aanvankelijk verschuldigde bedrag. Voor de toepassing van deze boete zal de debiteur eveneens in gebreke zijn door het enkele feit van de vervaldag of termijn.

Bij niet-betaling en 48 uur nadat een ingebrekestelling onbeantwoord bleef, kan de verkoop automatisch door de verkoper worden beëindigd. De resolutie heeft niet alleen gevolgen voor de bestelling in kwestie, maar ook voor alle eerdere bestellingen, ongeacht of deze zijn geleverd of nog afgeleverd moet worden en of de betaling al dan niet voldaan werd.

In geval van insolvabiliteit of onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere contracten tussen de twee partijen, heeft de verkoper het recht om zich terug te trekken uit het contract en de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige aflossing van alle uitstaande schulden.

In bezit name en gebrekenDe goederen worden op elk moment en zonder enige vertraging tijdens werkdagen geleverd. Bij het in bezit nemen van de goederen moet de ontvanger de staat van de pakketten controleren. Schade, verlies of vertraging moet op de afleveringsbon worden vermeld. Elk voorbehoud moet per aangetekende brief verstuurd worden binnen de 8 kalenderdagen na levering. Na deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Als de schade wordt opgemerkt bij ontvangst van uw bestelling, weiger deze dan en de bezorgdienst zal deze naar ons terugsturen.
EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud In overeenstemming met de wet blijven de geleverde producten eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs door de koper, zelfs in geval van transformatie of integratie van deze producten in andere producten. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de producten in voorraad bij de koper geacht worden betrekking te hebben op niet betaalde facturen aan de verkoper.

In geval van niet volledige betaling van de prijs, heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de verkoop voort te zetten en volledige betaling van de prijs te vragen, tenzij er een actie wordt ondernomen om de goederen op te eisen, in welk geval de betaalde voorschotten of gedeeltelijke betalingen aan de verkoper verworven blijven als schadevergoeding.
Retour- en restitutiebeleidDe koper heeft 14 dagen na ontvangst van de goederen om de artikelen te retourneren. Er wordt een terugbetaling verleend van de nettoprijs exclusief leveringskosten als de goederen zich in dezelfde staat bevinden als bij levering aan de koper.
Intellectueel eigendomInformatie, logo's, illustraties, handelsmerken, slogans, grafische charters, enz. toegankelijk via de website, sociale netwerken of reclamemateriaal worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Tenzij vooraf anders is overeengekomen, is het de koper niet toegestaan ​om delen van de elementen aanwezig op de website of in de catalogi van de verkoper te wijzigen, reproduceren, lenen, verkopen, verspreiden of te gebruiken om iets anders te creëren.​
Bevoegdheid​Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de contractuele relatie tussen de koper en de verkoper, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper op basis van de wet die van kracht is in het land van laatstgenoemde.
Uitvoer van goederen​De koper is verplicht de verkoper 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de aangekochte producten te exporteren.